godło
ludwiczka

Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu

bip

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola nr 124 w Poznaniu

Przedszkole nr 124 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Przedszkola nr 124 w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sandra Przybylczak.
 • E-mail: sekretariat@przedszkole124.pl
 • Telefon: 618773146

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 124 w Poznaniu
 • Adres: Os. Bohaterów II Wojny Światowej 30, 61-386 Poznań
 • E-mail: sekretariat@przedszkole124.pl
 • Telefon: 618773146

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek jest budynkiem z dwoma naziemnymi kondygnacjami, posiada schody.
 • Budynek nie posiada podjazdu do wózku.
 • Budynek nie posiada pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 • Brak  miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 
 • Możliwość wejścia na teren placówki z psem przewodnikiem przy zachowaniu wszelkich zasad higienicznych, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • W obiekcie nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Skip to content