godło
ludwiczka

Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu

bip

Przedszkole promujące zdrowie

Zdrowie – według Światowej Organizacji Zdrowia – to nie tylko brak choroby, ale także stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Mając na uwadze wszystkie te aspekty, a także świadomość, że wiek przedszkolny dla człowieka jest tym momentem, w którym kształtują się jego obecne i przyszłe zachowania prozdrowotne, w grudniu 2010r. Rada Pedagogiczna wraz z radą Rodziców naszego przedszkola podjęła decyzję o przystąpieniu do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Po trzech latach starań i działań prozdrowotnych naszej placówce nadano Certyfikat Wojewódzki Przedszkola Promującego Zdrowie.

Aby móc kontynuować realizację działań w zakresie promocji zdrowia, powołaliśmy specjalny Zespół do spraw Promocji Zdrowia, który opracowuje plany działań i koordynuje wszelkie działania w tej dziedzinie. Na każdy rok szkolny wybieramy priorytety z zakresu edukacji zdrowotnej, które w szczególny sposób będziemy propagować wśród całej społeczności przedszkolnej.

Działania dydaktyczno – wychowawcze obejmują dzieci, rodziców, nauczycieli i całą społeczność przedszkolną.

Promocja zdrowia jest ideą ogólnoświatową, obejmującą działania ochraniające, wzmacniające i pomnażające zdrowie.

Przedszkole Promujące Zdrowie, to takie, w którym dominuje troska o zdrowie i dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci, nauczycieli, pozostałych pracowników placówki oraz rodziców.

logo przedszkole promujące zdrowie: uśmiechnięte jabłuszko umieszczone w kształcie budynku przedszkola

CZYM JEST PROGRAM „PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE”?

Program powstał z inicjatywy WHO, z ogólnych założeń promocji zdrowia – realizowany jest w Polsce od 1991roku. Zrzesza wokół siebie placówki szkolne (Szkoła Promująca Zdrowie) i przedszkolne (Przedszkole Promujące Zdrowie) z całej Polski.

CO TO JEST PROMOCJA ZDROWIA?

Program ma na celu promocję zdrowia czyli zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Ważne jest tutaj założenie:
NASZE ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH.

Aby osiągnąć ten cel, przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki
i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • Zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców),
 • Podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie
  i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

CELE PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ.

 • Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia,
 • Współpraca z rodziną dziecka,
 • Uświadomienie własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie,
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie
  z emocjami,
 • Rozwijanie zainteresowania aktywnością fizyczną,
 • Rozbudzenie potrzeby podejmowania działań na rzecz środowiska.

STANDARDY PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE.

 • Koncepcja pracy przedszkola sprzyja realizacji zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu
  i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
 • Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i stwarza warunki do praktykowania zachowań prozdrowotnych.
 •  Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

ZACHOWANIA PROZDROWOTNE W PRAKTYCE

Zachowania związane z żywieniem:

 • Stwarzanie okazji i zachęcanie dzieci do spożywania nowych potraw,
 • Niezmuszanie do jedzenia,
 • Uczestniczenie dzieci w przygotowaniu prostych potraw,
 • Ograniczenie spożycia cukru przez dzieci,
 • Zachęcanie do częstszego picia wody,
 • Zachęcanie do jedzenia warzyw i owoców,
 • Wzbogacenie posiłków o produkty zbożowe.

Zachowania związane z dbałością o ciało:

 • Regularne i dokładne mycie rąk,
 • Uświadamianie konieczności mycia zębów,
 • Uświadomienie konieczności dbania o higienę,
 • Ochrona przed nasłonecznieniem.

Zachowania związane z aktywnością fizyczną:

 • Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci,
 • Zachęcanie do ruchu w czasie wolnym,
 • Organizowanie zajęć ruchowych w czasie pobytu na placu zabaw,
 • Prowadzenie gimnastyki porannej.
 • Promowanie aktywności fizycznej wśród rodziców.

Zachowania związane z bezpieczeństwem:

 • Uczestnictwo w zajęciach dotyczących postępowania w sytuacji różnych zagrożeń,
 • Uczenie się przez dzieci zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach,
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • Poznanie sposobów wyrażania emocji oraz radzenia sobie
  w sytuacjach trudnych
Skip to content